Premium*** DCT*** Dry Cutting Saw Blades

APPLICATION : Ceramic tiles, hard stone, porcelain.

Part NoShapeDescriptionSegment Number
639558105 x 1.2 x 20/16DCT***10
639559115 x 1.2 x 22.23DCT***10
639560125 x 1.2 x 22.23DCT***10
639634180 x 1.4 x 22.23DCT***10
639635230 x 1.6 x 22.23DCT***10